Kaj je korupcija?

Transparency International korupcijo definira kot zlorabo položaja za pridobitev zasebne koristi. Po zakonski definiciji pa gre pri korupciji za vsako kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju kot tudi za ravnanje ljudi, ki so pobudniki kršitev, ali ljudi, ki se s kršitvijo lahko okoristijo zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Da je ravnanje koruptivno, mora glede na zakonsko definicijo vsebovati naslednje elemente:

  • predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, to je ravnanja, ki ga je oseba dolžna storiti, ker to določajo veljavni predpisi in kodeksi, pri čemer ni pomembna oblika oziroma način ravnanja (lahko gre za storitev, ko nekdo stori nekaj, česar ne bi smel, kot tudi za opustitev, ko nekdo ne stori nečesa, kar bi moral);
  • kršitev mora storiti uradna oseba, ki je po naravi nalog, ki jih opravlja, pooblaščena za sprejemanje odločitev ali za določeno ravnanje, kot so npr. funkcionarji, uradniki, javni uslužbenci, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v pravnih osebah, lahko tudi samostojni podjetniki itd.;
  • do korupcije lahko pride v zasebnem ali javnem sektorju (državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, skladi, zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, vključno z javnimi podjetji in gospodarskimi družbami, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost);
  • biti storjeno z namenom spodbuditi ali nagraditi kršitev dolžnega ravnanja, pridobiti premoženjsko ali nepremoženjsko korist zase ali za drugega, pri čemer oblika, vrsta ali vsebina koristi niso pomembne, saj je lahko le obljubljena/pričakovana, ponujena/zahtevana ali že dana drugemu/že sprejeta.

 

Mednarodna korupcija je tista, v kateri je udeležena najmanj ena fizična ali pravna oseba iz tujine.

Kaj je nasprotje interesov?   Kaj je nezdružljivost opravljanja funkcij?   Kaj pomenita omejitev in prepoved sprejemanja daril?

 

Kaj je nesorazmerno povečanje premoženja?
 
Kaj je lobiranje?
 
Kaj so omejitve poslovanja?


Kakšen je vpliv korupcije in kako se meri?

Korupcija negativno vpliva na družbo praktično na vseh družbenih področjih (političnem, gospodarskem, socialnem, okoljskem in drugih) in na različne načine; vpliva na svobodo in zdravje iljudi ter njihov finančni položaj, v najslabšem primeru lahko nekoga stane življenja.
Zaradi njene zapletene in skrivnostne narave jo je težko meriti. Zahtevana in prejeta korist je namreč pridobljena nezakonito, pri čemer ja ta lahko tudi nedenarna oziroma nematerialna. Prav tako je težko meriti posledice korupcije, kot sta strah in slabo počutje itd. Čeprav je zaradi tega korupcijo težko ovrednotiti, pa so raziskave pokazale, da človeško dojemanje ponuja zanesljivo oceno narave in obsega korupcije v neki državi. Zaznavanje analitikov držav, poslovnežev ali splošne javnosti so osnova indeksov korupcije, zaznavnosti indeksa korupcije in Svetovnega barometra korupcije, ki ga uporablja Transparency International.

Kaj je integriteta?

Obnašanje in dejanja skladna z naborom moralnih ali etičnih principov in standardov, ki so sprejeta tako s strani oseb kot institucij in ovirajo korupcijo. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije integriteto definira kot "pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi". Integriteta je protiutež korupciji in se navezuje na moralno, etično, pošteno in načelno ravnanje.

 

Prijavi korupcijo

POKLIČI BREZPLAČNO ŠTEVILKO:

 

 080 3934

piši na

 

ali
IZPOLNI SPLETNI OBRAZEC

Medijske vsebine

mediaicon

Socialna omrežja

facebook-icontwitter-iconlinkedin-iconyoutube-icon